معرفی

برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه شبکه‌­ای ملی و سیاست محور است که رصد نظام‌مند و مستمر شرایط و مسائل مربوط به سلامت تغذیه‌ای همۀ مردم و علوم مرتبط با آن در پهنه جغرافیایی ایران و منطقه را بر عهده دارد تا از سیاست، برنامه، تصمیم­ گیری و اجرای «کارآمد و مبتنی بر شواهد» حمایت کند. نظر به اهمیت بی تردید سلامت غذا و تغذیه در سلامت عمومی و رشد اقتصادی کشور، این برنامه با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات موجود در بخش‌های مختلف، شناسایی نواقص اطلاعاتی و تامین آن‌ها از مطالعات معتبر طراحی شده است. به این ترتیب کلیه اطلاعات مرتبط در این سیستم نظام‌مند شده و تصویری کلی از مشکلات به همراه تحلیل علت آن‌ها به دست خواهد آمد که شواهد لازم برای برنامه‌ریزی و پیشگیری از مشکلات آینده را ارائه خواهد داد.

هدف نهایی. مشارکت در تامین، حفظ و ارتقای سلامت مردم و بهبود آن و کاهش نابرابری‌ها و بی عدالتی در سلامت تغذیه‌ای است.