معرفی

برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه شبکه ای ملی و سیاست محور است که رصد نظام مند و مستمر شرایط و مسائل مربوط به سلامت تغذیه ای همه مردم و علوم مرتبط با آن در پهنه جغرافیایی ایران و منطقه را بر عهده دارد تا از سیاست، برنامه،‌تصمیم گیری و اجرای کارآمد و مبتنی بر شواهد حمایت کند.