اهداف

هدف اصلی سورویلانس غذا و تغذیه گردآوری منظم و به روز اطلاعات وضعیت تغذیه جامعه و عوامل تاثیرگذار بر آن است. از جمله اهداف این برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • توصیف وضعیت تغذیه جامعه و زیر گروه‌های در معرض خطر و عوامل تعیین کننده آنها
  • تعیین علل و عوامل موثر بر وضعیت تغذیه جامعه
  • تعیین اولویت‌های سیاستگذاری
  • تعیین تغییرات متغیرها در دوره های زمانی
  • پایش برنامه های اجرا شده و ارزیابی اثربخشی آنها