وستاوب

 تن سنجی

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع  است:

National Food and Nutrition Surveillance Program (NFNSP), (first report). National Nutrtion and Food Technology Research Institute2015. Report No.: 1.

فراوانی وضعیت وزن در بزرگسالان (زمستان 92)

 

کم وزن (%)

طبیعی (%)

اضافه وزن (%)

چاقی (%)

اهواز

2/5

28/9

39/3

29/3

 نمایه توده بدنی کمتر از 18/4: کم وزنی

 نمایۀ تودۀ بدنی بین 18/5 و 24/9: طبیعی

 نمایه توده بدنی 29/9-25 : اضافه وزن

 نمایه توده بدنی مساوی یا بالاتر از 30 : چاقی

 بیوشیمیایی

فراوانی وضعیت ویتامین D در بزرگسالان (زمستان 92)

 

کمبود (%)

عدم کفایت (%)

مطلوب (%)

اهواز

76/6

19/7

3/8

 غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D کمتر از 27/5 نانومول در لیتر : کمبود

 غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D بین 27/5 تا 50 ننومول در لیتر: عدم کفایت

 غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D بیشتر از 50 نانومول در لیتر : مطلوب

 

فراوانی وضعیت الگوی نامطلوب چربی در بزرگسالان (زمستان 92)

 

تری گلیسرید (%)

کلسترول (%)

LDL (%)

HDL (%)

اهواز

21/9

18/4

44/8

42/6

 تری گلیسرید نامطلوب: mg/dL 150>؛ کلسترول نامطلوب: mg/dL 200>؛ LDL نامطلوب: mg/dL 100>؛

 HDL نامطلوب، مردان: mg/dL 40<، زنان: mg/dL 50<

 

مصرف

-----

 

  تن سنجی

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع  است:

National Food and Nutrition Surveillance Program (NFNSP), (first report). National Nutrtion and Food Technology Research Institute2015. Report No.: 1.

 

فراوانی وضعیت کوتاه قدی در کودکان (زمستان 92)بر اساس قد برای سن z-score

استان

کوتاه قدی شدید (%)

کوتاه قدی (%)

اهواز

0.8

4/2

کوتاه قدی: 2-<z-score< 3- ، کوتاه قدی شدید: >z-score 3-

 

فراوانی وضعیت نمایه توده بدنی در کودکان (زمستان 92)بر اساس z-score نمایه توده بدنی برای سن

استان

لاغری شدید (%)

لاغری (٪)

طبیعی (٪)

اضافه وزن (٪)

چاق (%)

اهواز

1/7

5/1

65/8

18/8

8/5

لاغری شدید : z اسکور کمتر از 3- 

 لاغری:z اسکور بین 3- تا 2- 

طبیعی: z اسکور بین 2- و 1

اضافه وزن: z اسکور بین 1 و 2

چاقی: بیش از z اسکور 2

 

بیوشیمیایی

فراوانی وضعیت ویتامین D در کودکان (زمستان 92)

استان

کمبود (%)

عدم کفایت (%)

مطلوب (%)

اهواز

76/9

23/1

0

غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D کمتر از 27/5 نانومول در لیتر : کمبود

 غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D بین 27/5 تا 50 ننومول در لیتر: عدم کفایت

 غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D بیشتر از 50 نانومول در لیتر : مطلوب

 

فراوانی وضعیت الگوی نامطلوب چربی در کودکان (زمستان 92)

استان

تری گلیسرید (%)

کلسترول (%)

LDL (%)

HDL (%)

اهواز

2/5

2/5

10/7 32/2

تری گلیسرید نامطلوب: mg/dL 150>؛ کلسترول نامطلوب: mg/dL 200>؛ LDL نامطلوب: mg/dL 100>؛

HDL نامطلوب، پسران: mg/dL 40<، دختران: mg/dL 50<

 

مصرف

-----

 

 

  تن سنجی

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع  است:

National Food and Nutrition Surveillance Program (NFNSP), (first report). National Nutrtion and Food Technology Research Institute2015. Report No.: 1.

 

فراوانی وضعیت کوتاه قدی در کودکان (زمستان 92)بر اساس قد برای سن z-score

استان

کوتاه قدی شدید (%)

کوتاه قدی (%)

فارس

1/7

2/6

کوتاه قدی شدید: کمتر از z اسکور 3- و کوتاه قدی: بین z اسکور 3- و 2-

 

فراوانی وضعیت نمایه توده بدنی در کودکان (زمستان 92)بر اساس z-score نمایه توده بدنی برای سن

استان

لاغری شدید (%)

لاغری (٪)

طبیعی (٪)

اضافه وزن (٪)

چاق (%)

فارس

0/8

5/1

77/1

14/4

2/5

لاغری شدید : z اسکور کمتر از 3- 

 لاغری:z اسکور بین 3- تا 2- 

طبیعی: z اسکور بین 2- و 1

اضافه وزن: z اسکور بین 1 و 2

چاقی: بیش از z اسکور 2

 

بیوشیمیایی

فراوانی وضعیت ویتامین D در کودکان (زمستان 92)

استان

کمبود (%)

عدم کفایت (%)

مطلوب (%)

فارس

52/1

28/9

19

غلظت 25(OH)D سرم کمتر از nmol/L 27/5 : کمبود

غلظت 25(OH)D سرم بین nmol/L 50-27/5 : عدم کفایت

غلظت 25(OH)D سرم بالاتر از nmol/L 50 : مطلوب

 

فراوانی وضعیت الگوی نامطلوب چربی در کودکان (زمستان 92)

استان

تری گلیسرید (%)

کلسترول (%)

LDL (%)

HDL (%)

فارس

5

0/8

7/4 32/2

تری گلیسرید نامطلوب: mg/dL 150>؛ کلسترول نامطلوب: mg/dL 200>؛ LDL نامطلوب: mg/dL 100>؛

HDL نامطلوب، پسران: mg/dL 40<، دختران: mg/dL 50<

 

مصرف

-----

 

فارس

 تن سنجی

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع  است:

National Food and Nutrition Surveillance Program (NFNSP), (first report). National Nutrtion and Food Technology Research Institute2015. Report No.: 1.

 

فراوانی وضعیت وزن در بزرگسالان (زمستان 92)

 

کم وزن (%)

طبیعی (%)

اضافه وزن (%)

چاقی (%)

فارس

4/1

35/1

40/1

20/7

 نمایه توده بدنی کمتر از 18/4: کم وزنی

 نمایۀ تودۀ بدنی بین 18/5 و 24/9: طبیعی

 نمایه توده بدنی 29/9-25 : اضافه وزن

 نمایه توده بدنی مساوی یا بالاتر از 30 : چاقی

 بیوشیمیایی

فراوانی وضعیت ویتامین D در بزرگسالان (زمستان 92)

 

کمبود (%)

عدم کفایت (%)

مطلوب (%)

فارس

67/1

21/8

11/1

غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D کمتر از 27/5 نانومول در لیتر : کمبود

 غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D بین 27/5 تا 50 ننومول در لیتر: عدم کفایت

 غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D بیشتر از 50 نانومول در لیتر : مطلوب

 

فراوانی وضعیت الگوی نامطلوب چربی در بزرگسالان (زمستان 92)

 

تری گلیسرید (%)

کلسترول (%)

LDL (%)

HDL (%)

فارس

30/7

8/2

23/8

59

 تری گلیسرید نامطلوب: mg/dL 150>؛ کلسترول نامطلوب: mg/dL 200>؛ LDL نامطلوب: mg/dL 100>؛

 HDL نامطلوب، مردان: mg/dL 40<، زنان: mg/dL 50<

 

مصرف

-----

 

 تن سنجی

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع  است:

National Food and Nutrition Surveillance Program (NFNSP), (first report). National Nutrtion and Food Technology Research Institute2015. Report No.: 1.

 

فراوانی وضعیت وزن در بزرگسالان (زمستان 92)

 

کم وزن (%)

طبیعی (%)

اضافه وزن (%)

چاقی (%)

خراسان جنوبی

2/1

29/6

41/6

26/6

 نمایه توده بدنی کمتر از 18/4: کم وزنی

 نمایۀ تودۀ بدنی بین 18/5 و 24/9: طبیعی

 نمایه توده بدنی 24/9-25 : اضافه وزن

 نمایه توده بدنی مساوی یا بالاتر از 30 : چاقی

 بیوشیمیایی

فراوانی وضعیت ویتامین D در بزرگسالان (زمستان 92)

 

کمبود (%)

عدم کفایت (%)

مطلوب (%)

خراسان جنوبی

67/4

29/9

9/7

غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D کمتر از 27/5 نانومول در لیتر : کمبود

 غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D بین 27/5 تا 50 ننومول در لیتر: عدم کفایت

 غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D بیشتر از 50 نانومول در لیتر : مطلوب

 

فراوانی وضعیت الگوی نامطلوب چربی در بزرگسالان (زمستان 92)

 

تری گلیسرید (%)

کلسترول (%)

LDL (%)

HDL (%)

خراسان جنوبی

23/8

23/8

54

32/5

 تری گلیسرید نامطلوب: mg/dL 150>؛ کلسترول نامطلوب: mg/dL 200>؛ LDL نامطلوب: mg/dL 100>؛

 HDL نامطلوب، مردان: mg/dL 40<، زنان: mg/dL 50<

 

مصرف

-----

 

  تن سنجی

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع  است:

National Food and Nutrition Surveillance Program (NFNSP), (first report). National Nutrtion and Food Technology Research Institute2015. Report No.: 1.

 

فراوانی وضعیت کوتاه قدی در کودکان (زمستان 92)بر اساس قد برای سن z-score

استان

کوتاه قدی شدید (%)

کوتاه قدی (%)

خراسان جنوبی

1/6

6/6

کوتاه قدی شدید: کمتر از z اسکور 3- و کوتاه قدی:z اسکور بین 3- و 2-

 

فراوانی وضعیت نمایه توده بدنی در کودکان (زمستان 92)بر اساس z-score نمایه توده بدنی برای سن

استان

لاغری شدید (%)

لاغری (٪)

طبیعی (٪)

اضافه وزن (٪)

چاق (%)

خراسان جنوبی

3/3

4/1

79/4

11/6

1/7

لاغری شدید : z اسکور کمتر از 3- 

 لاغری:z اسکور بین 3- تا 2- 

طبیعی: z اسکور بین 2- و 1

اضافه وزن: z اسکور بین 1 و 2

چاقی: بیش از z اسکور 2

 

بیوشیمیایی

فراوانی وضعیت ویتامین D در کودکان (زمستان 92)

استان

کمبود (%)

عدم کفایت (%)

مطلوب (%)

خراسان جنوبی

61/5

29/5

9

غلظت 25(OH)D سرم کمتر از nmol/L27/5 : کمبود

غلظت 25(OH)D سرم بین nmol/L 50-27/5 : عدم کفایت

غلظت 25(OH)D سرم بالاتر از nmol/L 50 : مطلوب

 

فراوانی وضعیت الگوی نامطلوب چربی در کودکان (زمستان 92)

استان

تری گلیسرید (%)

کلسترول (%)

LDL (%)

HDL (%)

خراسان جنوبی

1/6

3/2

26/6 21

تری گلیسرید نامطلوب: mg/dL 150>؛ کلسترول نامطلوب: mg/dL 200>؛ LDL نامطلوب: mg/dL 100>؛

HDL نامطلوب، پسران: mg/dL 40<، دختران: mg/dL 50<

 

مصرف

-----

 

  تن سنجی

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع  است:

National Food and Nutrition Surveillance Program (NFNSP), (first report). National Nutrtion and Food Technology Research Institute2015. Report No.: 1.

 

فراوانی وضعیت کوتاه قدی در کودکان (زمستان 92)بر اساس قد برای سن z-score

استان

کوتاه قدی شدید (%)

کوتاه قدی (%)

لرستان

-

0/9

کوتاه قدی شدید: z اسکور کمتر از 3- و کوتاه قدی: z اسکور بین 3- و 2-

 

فراوانی وضعیت نمایه توده بدنی در کودکان (زمستان 92)بر اساس z-score نمایه توده بدنی برای سن

استان

لاغری شدید (%)

لاغری (٪)

طبیعی (٪)

اضافه وزن (٪)

چاق (%)

لرستان

2/7

6/2

71/4

16/1

3/6

لاغری شدید : z اسکور کمتر از 3- 

 لاغری:z اسکور بین 3- تا 2- 

طبیعی: z اسکور بین 2- و 1

اضافه وزن: z اسکور بین 1 و 2

چاقی: بیش از z اسکور 2

 

بیوشیمیایی

فراوانی وضعیت ویتامین D در کودکان (زمستان 92)

استان

کمبود (%)

عدم کفایت (%)

مطلوب (%)

لرستان

70/2

25/4

4/4

غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D سرم کمتر از nmol/L27/5 : کمبود

غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D سرم بین nmol/L 50-27/5 : عدم کفایت

غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D سرم بالاتر از nmol/L 50 : مطلوب

 

فراوانی وضعیت الگوی نامطلوب چربی در کودکان (زمستان 92)

استان

تری گلیسرید (%)

کلسترول (%)

LDL (%)

HDL (%)

لرستان

5/3

1/9

10/5 37/7

تری گلیسرید نامطلوب: mg/dL 150>؛ کلسترول نامطلوب: mg/dL 200>؛ LDL نامطلوب: mg/dL 100>؛

HDL نامطلوب، پسران: mg/dL 40<، دختران: mg/dL 50<

 

مصرف

-----

 

 تن سنجی

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع  است:

National Food and Nutrition Surveillance Program (NFNSP), (first report). National Nutrtion and Food Technology Research Institute2015. Report No.: 1.

 

فراوانی وضعیت وزن در بزرگسالان (زمستان 92)

 

کم وزن (%)

طبیعی (%)

اضافه وزن (%)

چاقی (%)

لرستان

1/2

37/8

46/1

14/9

 نمایه توده بدنی کمتر از 18/4: کم وزنی

 نمایۀ تودۀ بدنی بین 18/5 و 24/9: طبیعی

 نمایه توده بدنی 29/9-25 : اضافه وزن

 نمایه توده بدنی مساوی یا بالاتر از 30 : چاقی

 بیوشیمیایی

فراوانی وضعیت ویتامین D در بزرگسالان (زمستان 92)

 

کمبود (%)

عدم کفایت (%)

مطلوب (%)

لرستان

66/9

21/1

12

غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D کمتر از 27/5 نانومول در لیتر : کمبود

 غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D بین 27/5 تا 50 ننومول در لیتر: عدم کفایت

 غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D بیشتر از 50 نانومول در لیتر : مطلوب

 

فراوانی وضعیت الگوی نامطلوب چربی در بزرگسالان (زمستان 92)

 

تری گلیسرید (%)

کلسترول (%)

LDL (%)

HDL (%)

لرستان

28/8

6/6

28/7

53/7

 تری گلیسرید نامطلوب: mg/dL 150>؛ کلسترول نامطلوب: mg/dL 200>؛ LDL نامطلوب: mg/dL 100>؛

 HDL نامطلوب، مردان: mg/dL 40<، زنان: mg/dL 50<

 

مصرف

-----

 

 تن سنجی

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع  است:

National Food and Nutrition Surveillance Program (NFNSP), (first report). National Nutrtion and Food Technology Research Institute2015. Report No.: 1.

 

فراوانی وضعیت وزن در بزرگسالان (زمستان 92)

 

کم وزن (%)

طبیعی (%)

اضافه وزن (%)

چاقی (%)

 سمنان

2

31/1

40/8

26

 نمایه توده بدنی کمتر از 18/4: کم وزنی

 نمایۀ تودۀ بدنی بین 18/5 و 24/9: طبیعی

 نمایه توده بدنی 29/9-25 : اضافه وزن

 نمایه توده بدنی مساوی یا بالاتر از 30 : چاقی

 بیوشیمیایی

فراوانی وضعیت ویتامین D در بزرگسالان (زمستان 92)

 

کمبود (%)

عدم کفایت (%)

مطلوب (%)

سمنان

73/6

18/7

7/8

غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D کمتر از 27/5 نانومول در لیتر : کمبود

 غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D بین 27/5 تا 50 ننومول در لیتر: عدم کفایت

 غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D بیشتر از 50 نانومول در لیتر : مطلوب

 

فراوانی وضعیت الگوی نامطلوب چربی در بزرگسالان (زمستان 92)

 

تری گلیسرید (%)

کلسترول (%)

LDL (%)

HDL (%)

سمنان

29/1

11/2

36/2

46/9

 تری گلیسرید نامطلوب: mg/dL 150>؛ کلسترول نامطلوب: mg/dL 200>؛ LDL نامطلوب: mg/dL 100>؛

 HDL نامطلوب، مردان: mg/dL 40<، زنان: mg/dL 50<

 

مصرف

-----

 

  تن سنجی

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع  است:

National Food and Nutrition Surveillance Program (NFNSP), (first report). National Nutrtion and Food Technology Research Institute2015. Report No.: 1.

 

فراوانی وضعیت کوتاه قدی در کودکان (زمستان 92)بر اساس قد برای سن z-score

استان

کوتاه قدی شدید (%)

کوتاه قدی (%)

سمنان

1/4

1/4

کوتاه قدی شدید: z اسکور کمتر از 3- و کوتاه قدی: z اسکور بین 3- و 2-

 

فراوانی وضعیت نمایه توده بدنی در کودکان (زمستان 92)بر اساس z-score نمایه توده بدنی برای سن

استان

لاغری شدید (%)

لاغری (٪)

طبیعی (٪)

اضافه وزن (٪)

چاق (%)

سمنان

0

4/1

70/3

20/3

5/5

لاغری شدید : z اسکور کمتر از 3- 

 لاغری:z اسکور بین 3- تا 2- 

طبیعی: z اسکور بین 2- و 1

اضافه وزن: z اسکور بین 1 و 2

چاقی: بیش از z اسکور 2

 

بیوشیمیایی

فراوانی وضعیت ویتامین D در کودکان (زمستان 92)

استان

کمبود (%)

عدم کفایت (%)

مطلوب (%)

سمنان

72/6

27/4

0

غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D سرم کمتر از nmol/L27/5 : کمبود

غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D سرم بین nmol/L 50-27/5 : عدم کفایت

غلظت 25 هیدروکسی ویتامین D سرم بالاتر از nmol/L 50 : مطلوب

 

فراوانی وضعیت الگوی نامطلوب چربی در کودکان (زمستان 92)

استان

تری گلیسرید (%)

کلسترول (%)

LDL (%)

HDL (%)

سمنان

9/5

1/4

2/7 29/7

تری گلیسرید نامطلوب: mg/dL 150>؛ کلسترول نامطلوب: mg/dL 200>؛ LDL نامطلوب: mg/dL 100>؛

HDL نامطلوب، پسران: mg/dL 40<، دختران: mg/dL 50<

 

مصرف

-----

 

صفحه1 از2