آغاز مرحلة تازة «برنامة ملّی مراقبت غذا و تغذیه» در استان البرز

هرچند طی سال‌های 3-1392 مرحلة نخست «برنامة ملّی مراقبت (سورویلانس) غذا و تغذیه» در شش استان کشور اجرا شد، بنا به دلایلی (از جمله نیاز فوری سیاست‌گذاران به برخی اطلاعات و زمان‌بر بودن گردآوری و تحلیل سایر اطلاعات) ارزیابی تغذیه‌ای همه‌جانبه‌ای از شرکت‌کنندگان در آن طرح به عمل نیامد. با این حال، تجربة پیشین سورویلانس با توجه به هزینة نسبتن اندک آن و اطلاعات حاصله و نیز تجربة همکاری بین استانی بسیار موفق بود. از زمان ارائة گزارش پایانی فاز پیشین، اقدامات لازم جهت تهیة زیرساخت‌های مناسب برای اجرای سورویلانس در ابعادی گسترده‌تر توسط پژوهشگران گروه تحقیقات تغذیه‌ای انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور انجام شد. از جمله ثمرات درخشان این فعالیت‌ها عبارتند از:

1-     تهیه و اعتبارسنجی یک پرسشنامة نیمه-کمّی بسامد خوراک مبتنی بر غذاهای مخلوط dish-based semi-quantitative food frequency questionnaire (DB-SQ-FFQ)     

2-     نرم‌افزاری کردن تمامی پرسشنامه‌های مورد نیاز برای ارزیابی وضع تغذیه (دموگرافیک، مصرف، عادات غذایی، فعالیت بدنی و امنیت غذایی)

3-     تجمیع تمامی پرسشنامه‌های مورد نیاز در قالب یک «اپ» application (app) که به سادگی بر روی گوشی‌های تلفن همراه اندروئیدی قابل اجراست

اینک با توجه به فراهم شدن ابزارها وزیرساخت‌های لازم در نظر است برنامة سورویلانس غذا و تغذیه در شکل کل‌نگر و همه‌جانبة خود در مهر ماه سال‌جاری در استان البرز اجرا شود. بدین منظور کارگاه آموزشی دو روزه‌ای طی شانزدهم و هفدهم مهرماه توسط مدیران و کمیتة علمی برنامه برای کارشناسان استان البرز در محل انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور برگزار خواهد شد. گفتنی‌ست در افتتاحیه روز نخست، مدیر محترم دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، رییس و معاون پژوهشی محترم انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور نیز حضور خواهند داشت و با بیانات و ارشادات خود، ضرورت استقرار نظام مراقبت غذا و تغذیه را تشریح خواهند فرمود.