دریافت تاییدیه بین المللی DEQAS

آزمایشگاه پژوهشهای تغذیه ای انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور موفق به دریافت تاییدیه بین المللی (DEQAS) اندازه گیری ویتامین D سرم شد.

برنامه ارزیابی کیفیت اندازه گیری ویتامین (D (Deqas از سال 1989 در سراسر دنیا به اجرا در آمد و هدف آن اطمینان از اعتبار اندازه گیریهای ویتامین D سرم در آزمایشگاه های مختلف در سراسر دنیاست.
با اینکه اندازه گیری ویتامین D در پژوهشهای و موارد بالینی کاربرد گسترده ای دارد اما مشکلات در روشهای آزمایشگاهی، اعتبار نتایج را در بسیاری از موارد زیر سوال می برد.
آزمایشگاه پژوهشهای تغذیه ای انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور که سالهاست در زمینه ویتامین D و روشهای ارزیابی آن مشغول به کار است، بیش از یکسال است که عضو برنامه بین المللی Deqas است و پس از کنترل های دوره ای موفق به دریافت تاییدیه بین المللی اندازه گیری ویتامین D سرم شد.
این موفقیت را به دکتر نیستانی، مدیر آزمایشگاه پژوهشهای تغذیه ای و همکاران محترم آزمایشگاه تبریک می گوییم.