اخبار

اخبار

ارزیابی الگوی تغذیه ای خانوار در دوران شیوع بیماری کرونا

راهنمای تغذیه در عفونت تنفسی کرونا

راهنمای استفاده از مکمل ویتامین D جهت بهبود کارکرد دستگاه ایمنی برای مقابله با عفونت کروناویروس

آغاز مرحلة تازة «برنامة ملّی مراقبت غذا و تغذیه» در استان البرز

مقالات حاصل  از برنامه ملی مراقبت (سورویلانس) غذا و تغذیه

برای دانلود رایگان جدیدترین مقالات حاصل از برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه به بخش بلاگ-انتشارات مراجعه به فرمایید

دریافت تاییدیه بین المللی DEQAS

آزمایشگاه پژوهشهای تغذیه ای انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور موفق به دریافت تاییدیه بین المللی (DEQAS) اندازه گیری ویتامین D سرم شد.